EVSTRATOVA LYUBOV

Landscapes with aura

EVSTRATOVA LYUBOV
Waiting for the Holiday . 2008
oil on canvas
40Х50 см
EVSTRATOVA LYUBOV
At the End of the Earth. 2009
oil on canvas
80Х90 см
EVSTRATOVA LYUBOV
January. 2011
oil on canvas
60Х70 см

EVSTRATOVA LYUBOV
Autumn In Its Wane. 2010 
oil on canvas
60Х70 см
EVSTRATOVA LYUBOV
Daylight Ebbing Away. 2011
oil on canvas
70Х70 см
EVSTRATOVA LYUBOV
Cloud. Sketch. 2011
oil on hardboard
40Х40 см