SHIROKOVA OLGA

The enchantment of colour

SHIROKOVA OLGA
Sweet sheep. 2007
oil on canvas
60Х80 см
SHIROKOVA OLGA
Lyrical Mood. 2008
oil on canvas
50Х80 см
SHIROKOVA OLGA
March. 2009
oil on canvas
18Х24 см

SHIROKOVA OLGA
Morning. Sketch.. 2010
oil on canvas
15Х20 см

SHIROKOVA OLGA
Evening Sketch2008
oil on canvas
40Х50 см
SHIROKOVA OLGA
Road to the Sea. 2010
oil on canvas
30Х40 см

SHIROKOVA OLGA
Lilac Reflection. 2008
oil on canvas
50Х70 см
SHIROKOVA OLGA
April. 2011
oil on canvas
30Х40 см